Jak pokonać nieuczciwą konkurencję?

Konkurencja jest nieodzownym elementem gospodarki rynkowej, polegającym na dążeniu wielu niezależnych przedsiębiorców, działających na wspólnym rynku, do osiągnięcia takiego samego celu gospodarczego. Uczciwa konkurencja, wpływa na podnoszenie poziomu i jakości świadczonych usług oraz oferowanych towarów, jednocześnie obniżając ceny. Niestety wielu przedsiębiorców podążając za sukcesem i pieniędzmi, stosuje nieuczciwe praktyki, działając sprzecznie z prawem lub dobrymi obyczajami. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności:

– naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,

– wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa,

– wprowadzające w błąd oznaczenie towarów i usług,

– utrudnianie dostępu do rynku,

– nieuczciwa lub zakazana reklama,

– naśladownictwo produktów,

– nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,

– zatrudnianie pracowników objętych zakazem konkurencji,

– pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,

– fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług,

– organizowanie systemu sprzedaży lawinowej,

– przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną.

Podstawowym aktem prawnym, regulującym zagadnienia z zakresu nieuczciwej konkurencji, jest ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku, informująca, że popełnienie takiego czynu może powodować odpowiedzialność cywilnoprawną lub karnoprawną. Przedsiębiorca, którego interes został naruszony lub tylko zagrożony, ma prawo żądać od nielojalnego konkurenta zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia jego skutków, naprawienia wyrządzonej szkody lub wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Wsparciem dla poszkodowanych w takich przypadkach, są biura detektywistyczne, które oferują pomoc w ustaleniu danych firm i osób odpowiedzialnych za podejrzaną działalność, zlokalizowaniu źródła dystrybucji i marketingu kwestionowanych produktów, zebraniu materiału dowodowego przeciwko nieuczciwym firmom i osobom, które w podejrzany sposób prowadzą praktyki przeciwko pokrzywdzonej firmie. Informacje, zdobyte dzięki zaawansowanym czynnościom operacyjnym jak na przykład zakup kontrolowany lub rejestrowanie materiałów audio – video, mogą posłużyć w postępowaniu cywilnym lub karnym, pomagając rozwiązać problemy z ogólnym rozwojem firmy i przywrócić dobre imię przedsiębiorstwa, zdobyte ciężką i uczciwą pracą.

Artykuł przygotowany dzięki współpracy z BDR – detektyw Warszawa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *