Co to jest dokumentacja cen transferowych?

Cenami transferowymi nazywamy te ceny, które są nakładane przez przedsiębiorstwa na wszelkie usługi, dobra oraz własności niematerialne i prawne dla zależnej spółki bądź też innego podmiotu powiązanego. W 2017 roku zostały wprowadzone zmiany dotyczące ich dokumentacji, które kontynuowano oraz uzupełniono o nowe w roku 2018. Dokumentacja cen transferowych powinna być przygotowywana zgodnie z obowiązkiem, który wynika z przepisów prawa podatkowego.

Definicja ceny transferowej

Cena to wartość, którą kupujący jest zobowiązany zapłacić sprzedawcy za dobra lub usługi stanowiące przedmiot transakcji. Ceny transferowe z kolei dotyczą transakcji, które są realizowane przez podmioty powiązane rodzinnie, osobowo lub kapitałowo. To również ceny w transakcjach dotyczących podmiotów z siedzibą lub miejscem zamieszkania w kraju, w którym stosowana jest szkodliwa konkurencja podatkowa.

Ordynacja Podatkowa podaje następującą definicję ceny transferowej: „Przez cenę transakcyjną rozumie się cenę przedmiotu transakcji zawieranej pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług”.

Dokumentacja cen transferowych – obowiązek

Dokumentacja cen transferowych jest obowiązkiem,  dotyczącym podatników, którzy jednocześnie zrealizowali transakcję z podmiotem powiązanym lub mającym siedzibę w tzw. „raju podatkowym” i kwota transakcji była wyższa niż równowartość limitu transakcyjnego określonego w ustawach PIT i CIT wyrażonego w walucie euro.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej powstaje w momencie przekroczenia progu 2 mln euro. Trzeba również pamiętać, że liczba koniecznych do przygotowania dokumentów koniecznych wzrasta wraz z przekroczeniem kolejnych progów.

Dokumentacja cen transferowychprogi:

  •         2 mln euro – podstawowa dokumentacja, dokumentacja lokalna
  •         10 mln euro – dokumentacja lokalna rozszerzona zawierająca dodatkowo analizę porównawczą
  •         20 mln euro – dokumentacja grupowa z opisem grupy
  •         750 mln euro – raport według krajów

Dokumentacja cen transferowych lokalna i grupowa

W zależności od przekroczonego limitu podmiot jest zobowiązany do złożenia dokumentacji cen transferowych lokalnej lub grupowej. Każda z nich musi zawierać konkretne informacje:

  •         Dokumentacja lokalna – opis podatnika, transakcji oraz innych zdarzeń, dane finansowe, analizę funkcjonalną, opis sposobu kalkulacji i ewentualnie przeprowadzonych pomiędzy podmiotami przeniesień oraz dokumenty źródłowe
  •         Dokumentacja grupowa – informacje o grupie podmiotów powiązanych, opis struktury organizacyjnej, polityki cen transferowych, sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej  oraz analizę sytuacji finansowej grupy.

Jak wynika z art. 9a ustawy CIT oraz art. 25a ustawy PIT dokumentacja cen transferowych obejmuje: określenie funkcji i wszystkich przewidywanych kosztów, metodę kalkulacji, strategię gospodarczą, oczekiwane korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń i inne czynniki, które mają znaczenie dla określenia wartości przedmiotu transakcji.

Zmieniające się prawo, jak również duża ilość formalności i ewentualnych trudności, z jakimi związane jest sporządzanie dokumentacji cen transferowych, powoduje, że większość podmiotów zleca jej wykonanie kancelarią podatkowym. Tego rodzaju usługi świadczy kancelaria doradców podatkowych Bilans.poznan.pl. Korzystanie ze wsparcia ekspertów jest gwarancją wykonania dokumentacji zgodnie z obowiązującym prawem i tym samym brakiem ryzyka wystąpienia z tego tytułu ewentualnych konsekwencji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *